app-logo
Dostępność dostawy
Kategorie
Zamknij
app-logo
Logowanie
Kategorie
Zamknij

Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO mamyito.pl

obowiązuje od dnia 01.10.2023 r.

§1

DEFINICJE

1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1.1 Aplikacja, Aplikacja Mobilna – oprogramowanie udostępniane Klientowi przez Sprzedawcę, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym i pozwalające na korzystanie ze Sklepu Internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Aplikacji Mobilnej stosowane będą od momentu udostępnienia Aplikacji przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz zależnie od jej dalszej dostępności;
1.2 AN-BR Sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Chyliczkach, ul. Wschodnia 27C, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000969593 posiadającą NIP 123-151-23-44 Regon 521918743 posiadającą ważne zezwolenie na sprzedaż Produktów Alkoholowych w Puncie Sprzedaży;
1.3 Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu i Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów Dostawy ani kosztów innych usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej;
1.4 Dostawa – usługa Dostawy Zamówienia ze Sklepu do Klienta na adres Dostawy, znajdujący się na Obszarze Dostawy, wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
1.5 Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta;
1.6 Hasło – ciąg min. 8 znaków zawierający małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji Konta;
1.7 Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa;
1.8 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży Produktów i Towarów lub Umowę o Świadczenie Usług, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.9 Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do indywidualnego Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu Rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów i Towarów, śledzenie statusu Zamówień, dostęp do historii Zamówień, oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę;
1.10 Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Towary do zakupu, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia a także dający możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów i Towarów;
1.11 Login – adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu Rejestracji Konta;
1.12 Newsletter – usługa, która umożliwia Klientom nieodpłatne automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy informacji, w szczególności o prowadzonych i planowanych działaniach marketingowych, ofercie sprzedażowej, nowościach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, na wskazany przez Klienta adres e- mail lub numer telefonu;
1.13 Obszar Dostawy – obszar, na którym Sprzedawca zapewnia dokonywanie Dostaw; Dostawy nie są realizowane poza Obszarem Dostawy;
1.14 Pliki cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na Witrynie Sklepu Internetowego, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego witrynach;
1.15 Polityka Prywatności – Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies, dokument określający postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych umieszczony na Witrynie Sklepu Internetowego pod adresem: www. anabru.pl;
1.16 Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą; Sprzedawca sprzedaje produkty w następujących kategoriach produktowych: • Warzywa i owoce, • Mięso, ryby i dania gotowe, • Alkohol, • Produkty BIO, wege i bezglutenowe, • Chemia i środki czystości, • Produkty spożywcze dla dzieci, • Produkty spożywcze dla zwierząt, • Produkty z zakresu gospodarstwa domowego, • Produkty drogeryjne, • Mrożonki i lody, • Nabiał, • Piekarnia i cukiernia, • Produkty spożywcze, • Słodycze i przekąski, • Woda i napoje.
1.17 Towar Alkoholowy – dostępna w Punkcie Sprzedaży rzecz ruchoma w postaci napoju alkoholowego zaprezentowana w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a AN-BR Sp. z o.o. poprzez zakup w Punkcie Sprzedaży AN-BR, którą Klient może odebrać osobiście w Punkcie Sprzedaży lub skorzystać z jej Dostawy.
1.18 Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów Dostawy;
1.19 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży Produktów i Towarów lub Umowę o Świadczenie Usług;
1.20 Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży Produktów i Towarów lub Umowę o Świadczenie Usług, bezpośrednio niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
1.21 Punkt Sprzedaży – miejsce zawierania umów sprzedaży Towarów Alkoholowych zlokalizowane pod adresem ul. Żwirowa 53/55, 05-506 Władysławów;
1.22 Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Anabru.pl;
1.23 Rejestracja – czynności polegające na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym, dokonywana z wykorzystaniem Formularza rejestracji udostępnianego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym;
1.24 Sklep Internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.mamyito pl, a także za pośrednictwem Aplikacji, na którą składają się Treści i oprogramowanie umożliwiające m.in. zapoznanie się z Treściami prezentowanymi przez Sprzedawcę, jak również świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, w tym usług drogą elektroniczną umożliwiających Klientom zawieranie na odległość umów dotyczących Towarów. Sklep Internetowy może być nazywany także określeniami równoważnymi takimi jak Sklep, Sklep Internetowy Mamyito, Mamyito.pl, Serwis (Internetowy) Mamyito;
1.25 Sprzedawca, ANABRU – ANABRU sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Żwirowej 53/55, 05-506 Władysławów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000840617, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, REGON: 386043094, NIP: 1231467968;
1.26 Towar/Towary – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, oferowane przez innych sprzedawców, z którymi Sprzedawca współpracuje i na rzecz których świadczy usługi Dostawy, a w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, dostarczane są przez kurierów zewnętrznych lub Sprzedawcę ze Sklepu Internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta;
1.27 Treść, Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach i Towarach, zdjęcia Produktów i Towarów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego;
1.28 Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie usług udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie;
1.29 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów i Towarów wskazanych w Zamówieniu, za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe w tym koszty Dostawy, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych środków porozumiewania się na odległość. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu i Towaru – Umowę o Świadczenie Usług;
1.30 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
1.31 Usługa Elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym Aplikacji), zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;
1.32 Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego;
1.33 Witryna – Serwis Internetowy dostępny pod adresem: www.mamyito pl;
1.34 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość ze Sprzedawcą, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności Sklepu Internetowego.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą, w tym obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz zasady świadczenia i korzystania z pozostałych usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetu na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, znajdującego się pod adresem: www.mamyito pl
2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest ANABRU sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Żwirowej 53/55, 05-506 Władysławów wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000840617, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, REGON: 386043094, NIP: 1231467968.
3. Sprzedawca ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi Sklepu Internetowego we własnym imieniu podwykonawcy, bez informowania o tym Klientów.
4. Usługi dostępne w ramach Umowy o Świadczenie Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy Sprzedawca. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być również dostępne usługi zewnętrzne, które funkcjonować będą w oparciu o zasady określone przez osoby trzecie, świadczące te usługi.
5. Korzystanie z poszczególnych usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego może być odpłatne o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
6. Opisany w niniejszym Regulaminie zbiór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy korzystania ze Sklepu Internetowego, którego postanowienia znajdują zastosowanie, jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminów szczegółowych dotyczących poszczególnych usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych innych usług Sklepu Internetowego, jeśli z nich korzysta. Do usług świadczonych przez partnerów, z którymi współpracuje Sprzedawca zastosowanie znajdują postanowienia regulaminów szczegółowych, udostępnianych przez partnerów, w ramach poszczególnych witryn partnerów, chyba, że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminu szczegółowego danej usługi.
7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz realizacji Umowy Sprzedaży i usługi dostawy.
8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz dostępnych za jego pośrednictwem usług oznacza akceptację przez Klienta warunków określonych w Regulaminie oraz akceptację Polityki prywatności Sklepu Internetowego, przy czym warunki korzystania z poszczególnych usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą wymagać akceptacji regulaminów szczegółowych danej usługi.
9. Regulamin w aktualnie obowiązującej treści dostępny jest na Witrynie internetowej pod adresem: www.mamyito.pl. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
10. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie ze Sklepu Internetowego.
11. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
12. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Aplikacji, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.
13. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia nowych funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji Mobilnej, modyfikacji funkcjonalności już istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie nie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim nie zmieniają praw i obowiązków Klientów i Sprzedawcy.
14. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z obsługą Zamówienia / realizacją Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług Elektronicznych:
14.1 kontakt telefoniczny na podany w Rejestracji Konta numer telefonu Klienta;
14.2 kontakt w formie wiadomości SMS na podany w Rejestracji Konta numer telefonu Klienta;
14.3 kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Rejestracji Konta przez Klienta.
15. Z oferty Sklepu Internetowego – w zakresie oferty wybranych kategorii produktów – mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki prawne posiadające zdolność do czynności prawnych.
16. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

§3

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży:
1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne);
1.2 aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
1.3 aktywny telefon komórkowy;
1.4 włączona obsługa plików cookies, ramek i stylów CSS, języka JavaScript i wyskakujących okienek (pop-up);
1.5 przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11 i wyżej, Microsoft Edge w wersji 15 i wyżej, Google Chrome w wersji 48 i wyżej, Mozilla Firefox w wersji 42 i wyżej, Opera w wersji 36 i wyżej, Safari w wersji 9.1 i wyżej.
2. W przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług Elektronicznych świadczonych w ramach Sklepu Internetowego może być niemożliwe lub utrudnione.
3. Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Sklepu Internetowego lub niektórych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego. Sprzedawca dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności trwało możliwie jak najkrócej.
4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
6. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§4

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJI MOBILNEJ

1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
2.1 prowadzenie Konta i umożliwianie Klientom korzystania z funkcjonalności Konta;
2.2 umożliwianie Klientom składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży;
2.3 umożliwianie Klientom przeglądania i odczytywania Treści udostępnionych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
2.4 w przypadku Klientów Aplikacji (poniższe postanowienia mogą dotyczyć Usług Elektronicznych aktualnych lub wprowadzanych w przyszłości – możliwość korzystania z określonych Usług Elektronicznych wynika z bieżącej funkcjonalności Aplikacji:
2.4.1 skanowanie za pośrednictwem aparatu i zapisywanie kodów kreskowych wybranych Produktów i Towarów;
2.4.2 prezentowanie bieżących powiadomień bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego (powiadomienia „Push”).
2.5 Newsletter.
3. Przeglądanie stron Sklepu Internetowego, w tym zapoznanie się z Produktami i Towarami, możliwe jest dla każdego Użytkownika sieci Internet bez konieczności posiadania Konta w Sklepie Internetowym.
4. Usługi, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1-2.4 powyżej, są dostępne wyłącznie dla Klientów, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym.
5. Usługi, o których mowa w ust. 2 powyżej Sprzedawca świadczy nieodpłatnie.
6. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz na udostępnianiu Koszyka umożliwiającego złożenie Zamówienia zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Użytkownikom sieci Internet przeglądania i odczytywania Treści udostępnionych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie dokonania jakiekolwiek czynności przez Użytkownika w Sklepie Internetowym mającej na celu przeglądanie lub odczytanie Treści (np. kliknięcie w celu odczytania Treści zamieszczonej w Sklepie Internetowym) i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. na czas przeglądania i odczytywania Treści przez Użytkownika.
8. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych/marketingowych, oznacza to, że Sprzedawca będzie świadczyć na jego rzecz bezpłatnie usługę Newsletter. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientom otrzymywania Newslettera poprzez formularz na Witrynie Sklepu Internetowego obowiązuje przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesłanym do Klienta, jak również bezpośrednio w profilu klienta lub poprzez kontakt ze Sprzedawcą.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi Elektronicznej, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Klientowi, na rzecz którego świadczy Usługę Elektroniczną, na jego Konto informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. Klient zobowiązany jest do:
11.1 podawania wyłącznie prawdziwych danych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
11.2 niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowego ich wykonania;
11.3 korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego lub Aplikacji;
11.4 korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
11.5 niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
11.6 korzystania z Usług Elektronicznych w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
11.7 niepodejmowania działań takich jak:
11.7.1 rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
11.7.2 podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego, Aplikacji i realizowania płatności;
11.7.3 modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego;
11.7.4 nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
11.8 terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
11.9 terminowego odbioru zamówionych Produktów i Towarów.
12. Klient korzystając z Witryny Sklepu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej zobowiązuje się postępować w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz regulaminów odpowiednich do wykorzystywanych innych usług.
13. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia przez osoby trzecie Regulaminu lub jego praw do Loginu lub Hasła.
14. Klient może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Konta oraz Aplikacji Mobilnej poprzez trwałe usunięcie Konta lub Aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego.

§5

REJESTRACJA I KONTO

1. Założenie Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu Internetowego, ale jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Założenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieokreślony.
3. W zakresie oferty wybranych kategorii produktów (np. napojów alkoholowych) – rejestracja jest przeznaczona wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
4. W trakcie Rejestracji Konta Klient powinien wypełnić online Formularz rejestracji podając swoje dane: imię, nazwisko, adres Dostawy, numer telefonu komórkowego, wskazać Login i Hasło a także potwierdzić, iż zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacje ich postanowienia oraz złożyć oświadczenie, że Klient ma ukończone 18 lat poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok treści oświadczenia podczas procesu Rejestracji – jeśli jest zainteresowany zakupem produktów przeznaczonych dla osób pełnoletnich. W przypadku braku innych zastrzeżeń, złożone oświadczenia co do zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności, oświadczenia dotyczące wieku oraz inne wyrażone zgody na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) pozostają aktualne przynajmniej do momentu usunięcia Konta i nie wymagają powtórzenia przy każdorazowym zakupie Towaru.
5. Klient jest zobowiązany do podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Zamówienia. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas Rejestracji Konta w każdym czasie.
6. Po wypełnieniu i przesłaniu przez Klienta Formularza za pomocą przycisku „Utwórz konto” (lub równoważnego), Sprzedawca przesyła w formie wiadomości e-mail Formularz rejestracji z przyciskiem aktywującym i potwierdzającym rejestrację Konta Klienta w serwisie internetowym. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji, Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte w ciągu 30 dni. Przez ten okres 30 dni, link aktywacyjny będzie aktywny. Po tym okresie aktywacja nie będzie możliwa i będzie wymagana ponowna rejestracja Konta Klienta.
7. Dokonanie Rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej, o której mowa w § 4 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie.
8. Klient, który utworzył Konto, może w szczególności korzystać z następujących funkcjonalności Konta:
8.1 składanie Zamówień w Sklepie Internetowym;
8.2 wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie swoich danych, w tym adresów Dostawy oraz danych do faktury;
8.3 oznaczanie ulubionych Produktów i Towarów;
8.4 przeglądanie historii Zamówień w Sklepie Internetowym;
8.5 otrzymywanie i korzystanie z kodów rabatowych;
8.6 korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej (wyłącznie w przypadku pobrania aplikacji na telefon Klienta i rejestracji się na niej tym samym adresem e-mail oraz hasłem, które Klient podał w rejestracji na stronie internetowej www.mamyito.pl).
9. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
9.1 podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki lub Aplikacji);
9.2 usługi w zakresie obsługi Zamówień i świadczenia usług Dostawy, w szczególności wiadomości email i SMS z potwierdzeniem otrzymania płatności za Zamówienie, przypomnieniem o Dostawie, przebiegiem realizacji reklamacji, prośby o ocenę realizacji Zamówienia;
9.3 dostęp do Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto.
10. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala swój Login i Hasło.
11. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia Loginu i Hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym. W przypadku powzięcia przez Klienta informacji o nieautoryzowanym wykorzystaniu Loginu lub Hasła Klienta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o ww. zajściu.
12. Dokonując Rejestracji i składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient:
12.1 zgadza się na to, aby wymagane przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, informacje dotyczące umów zawieranych w ramach Sklepu Internetowego, jak również potwierdzenia zawarcia takich umów, były mu udzielane i dostarczane pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do jego Konta;
12.2 zgadza się na otrzymywanie dowodów zakupu dotyczących umów zawieranych w ramach Sklepu Internetowego w postaci faktur elektronicznych i udostępniane ich w założonym przez siebie Koncie w sposób umożliwiający ich pobranie jak również akceptuje otrzymywanie w powyższy sposób faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur w postaci elektronicznej.
13. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych może zostać rozwiązana poprzez usunięcie Konta.
14. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie przesyłając list na adres: Anabru sp. z o.o., ul. Żwirowa 53/55, 05-506 Władysławów.
15. W przypadku usunięcia Konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień.
16. W przypadku wątpliwości odnośnie tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości takiej osoby.
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych (i w konsekwencji usunięcia Konta) w przypadku, gdy Konto Klienta pozostanie nieaktywne przez okres przynajmniej 3 lat. Do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług (w konsekwencji do usunięcia Konta) dochodzi także w przypadku złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta.
18. Sprzedawca ma prawo ograniczyć Klientowi korzystanie z usług Sklepu Internetowego, w przypadku naruszania Regulaminu przez Klienta.
19. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Klienta, Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym. Wówczas Klient nie będzie mógł ponownie dokonać Rejestracji Konta, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§6

ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym i posiadają aktywne Konto oraz aktywny numer telefonu.
2. Możliwość składania Zamówień w Sklepie Internetowym jest dostępna dla Klienta całą dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem zakazów i ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, natomiast realizacja Zamówienia odbywa się w terminie Dostawy, który jest wybrany przez Klienta spośród terminów dostępnych w Sklepie Internetowym dla danego Zamówienia.
3. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje Zamówienia z ograniczeniem do Obszaru Dostawy zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu. Klient przed złożeniem Zamówienia w każdej chwili może sprawdzić w Witrynie Sklepu Internetowego czy kod pocztowy interesującego go obszaru znajduje się na Obszarze Dostawy i jest objęty Dostawą Zamówienia przez dostawców Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie może być złożone jeżeli adres Dostawy wskazany przez Klienta jest objęty Obszarem Dostawy. W celu weryfikacji możliwości Dostawy pod dany adres Sprzedawca udostępnia w Sklepie Internetowym listę kodów pocztowych adresów objętych Obszarem Dostawy. Złożenie Zamówienia na adres, który nie jest objęty Obszarem Dostawy nie jest możliwe.
5. W procesie składania Zamówienia określany jest koszt Dostawy oraz pakowania Produktów i Towarów.
6. W celu złożenia Zamówienia należy:
6.1 zalogować się do Konta założonego w Sklepie Internetowym;
6.2 wybrać termin i przedział czasowy Dostawy;
6.3 wybrać Produkt i jego ilość lub Towar i jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
6.4 podać dane odbiorcy Zamówienia, numer telefonu odbiorcy Zamówienia oraz adres Dostawy, jeżeli dane te różnią się od danych podanych wcześniej w związku z prowadzeniem Konta;
6.5 zaznaczyć czy Sprzedawca ma wystawić fakturę oraz podać dane rozliczeniowe (dane do rachunku/faktury);
6.6 kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) zawierający informację, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Klient potwierdza swoje Zamówienie, tj. potwierdza, że akceptuje wybrane przez siebie Produkty i Towary zgodnie z ich opisem, ilością (liczbą) oraz Ceną, kosztem Dostawy, kosztem pakowania Produktów i Towarów i wyraża wolę dokonania zakupu zgodnie z Regulaminem;
6.7 wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie. Możliwość złożenia Zamówienia może być uzależniona od minimalnej wartości Zamówienia określonej przez Sprzedawcę, tj. minimalnej wartości brutto Produktów i Towarów po uwzględnieniu wszystkich naliczonych rabatów, z których korzysta Klient. Do minimalnej wartości Zamówienia nie są wliczane koszty Dostawy oraz pakowania Produktów i Towarów. Informacja o minimalnej wartości Zamówienia jest widoczna podczas składania Zamówienia.
7. Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia limitu ilości i wagi Produktów i Towarów lub łącznej ceny Produktów, i Towarów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia. W każdym przypadku Klient zostanie poinformowany o ograniczeniach podczas składania Zamówienia.
8. Prawidłowe zakończenie procesu składania Zamówienia jest potwierdzone stosownym komunikatem wyświetlanym w Sklepie Internetowym na Koncie Klienta.
9. Umowy Sprzedaży zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość przy wykorzystaniu mechanizmów Sklepu Internetowego.
10. Złożenie Zamówienia przez Klienta nawet, jeżeli od razu zostało opłacone oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży danego Produktu (Produktów) i Towaru (Towarów), którą Sprzedawca może według własnego wyboru przyjąć lub odrzucić, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Produktu i stronie Towaru w Sklepie Internetowym i zgodnie z treścią Zamówienia.
11. Po złożeniu Zamówienia zakończonego poprawnym wykonaniem płatności przez Klienta na adres e-mail wskazany w jego Koncie zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania płatności za Zamówienie.
12. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta i będzie zawierało informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, m.in.: numer Zamówienia, termin Dostawy, adres Dostawy, wartość Zamówienia.
13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu danego Zamówienia widocznego po zalogowaniu się Klienta do konta oraz wysłanie odpowiedniej informacji w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta.
14. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest możliwe po otrzymaniu przez niego od dostawcy usług płatniczych potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
15. Do finalnego zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
16. Sprzedawca utrwala, zabezpiecza i udostępnia treść zawartej Umowy Sprzedaży poprzez zapisanie w Koncie Klienta treści Zamówienia, przesłanie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia na adres e-mail Klienta oraz załączenie do objętych Umową Sprzedaży Produktów i Towarów dowodu ich zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
17. W przypadku wątpliwości co do poprawności podanych przez Klienta danych, Sprzedawca może dokonać ich weryfikacji kontaktując się telefonicznie z Klientem.
18. Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim Zamówieniu (modyfikacja Zamówienia) w ograniczonym czasie zależnym od terminu Dostawy. Informacja na temat ewentualnej możliwości wprowadzenia zmian do Zamówienia, w tym czas, w którym takie zmiany mogą być wprowadzone, udostępniana jest przez Sprzedawcę na Koncie Klienta. Wprowadzanie zmian w Zamówieniu może obejmować Produkty i Towary, termin i przedział czasowy Dostawy.
19. Modyfikacja opłaconego Zamówienia jest równoznaczna z anulowaniem przez Klienta danego Zamówienia w całości i wstrzymuje jego realizację do czasu potwierdzenia przez Klienta nowych warunków Zamówienia (tj. potwierdzenia Produktów, Towarów, terminu i przedziału godzinowego Dostawy) oraz uregulowania ewentualnej dopłaty. Ostateczne potwierdzenie przez Klienta nowych warunków Zamówienia i płatność za Zamówienie musi nastąpić nie później niż przed upływem terminu podanego na Koncie Klienta dla danego Zamówienia. Brak ostatecznego potwierdzenia Zamówienia przez Klienta i brak płatności za Zamówienie w wymaganym terminie skutkuje odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży dotyczącej danego Zamówienia (i w konsekwencji anulowaniem danego Zamówienia).
20. Jeżeli w przypadku modyfikacji Zamówienia powstanie niedopłata po stronie Klienta, Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty do Zamówienia. Jeżeli w przypadku modyfikacji Zamówienia powstanie nadpłata po stronie Klienta, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę nadpłaty lub kwota ta zostanie odliczona od kolejnego Zamówienia Klienta zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.
21. Kwota powstałej niedopłaty lub nadpłaty jest uwidoczniona na Koncie Klienta. Klient w każdej chwili może zwrócić się do Sprzedawcy o zwrot nadpłaconej kwoty. Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę nadpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Regulaminu.
22. Klient może mieć możliwość anulowania Zamówienia.
23. Sprzedawca może nie realizować Zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu Internetowego. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu Dostawy.
24. W ramach rozwoju świadczonych usług Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
25. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu Zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
25. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu Zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
26. Faktura VAT obejmować będzie wszystkie dostarczane w ramach Zamówienia Produkty i Towary.
27. Faktury oraz faktury korygujące wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane w Witrynie Sklepu Internetowego – na dedykowanym koncie Klienta - w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia dokumentów, integralność treści oraz czytelność do końca okresu przedawnienia i jednocześnie umożliwiający Klientowi ich pobranie.
28. Przez samo złożenie Zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego Zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na koncie Klienta w sposób umożliwiający jej pobranie.
29. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
30. Konsumenci w związku z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, otrzymywać będą paragony w formie elektronicznej do pobrania w Witrynie Sklepu Internetowego – na dedykowanym koncie Klienta.
31. Klient ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.
32. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, jeśli:
32.1 klient narusza zasady Regulaminu;
32.2 okoliczności wskazują, iż Klient narusza zasady Regulaminu lub innych regulaminów Sklepu Internetowego.

§7

CENY

1. Ceny podane w Sklepie określone są w złotych polskich i są Cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Cena Produktu i Towaru nie zawiera kosztów Dostawy ani kosztów innych usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i Towarów dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy Zamówień Produktów i Towarów złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.
3. Informacje o stosowanych obniżkach cen są podawane na stronie Sklepu Internetowego oraz w innych miejscach podania informacji o cenach w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

§8

PŁATNOŚCI

1. Płatności za Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient dokonuje w procesie składania Zamówienia.
2. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za Zamówienie przelewem internetowym (przelewem online) za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności.
3. W ramach rozwoju świadczonych usług Sprzedawca może wprowadzać kolejne metody zapłaty za Zamówienie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca każdorazowo udostępnia informacje o oferowanych metodach płatności w Witrynie Sklepu Internetowego.
3. W ramach rozwoju świadczonych usług Sprzedawca może wprowadzać kolejne metody zapłaty za Zamówienie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca każdorazowo udostępnia informacje o oferowanych metodach płatności w Witrynie Sklepu Internetowego.
4. Płatności elektroniczne są obsługiwane przez dostawcę (operatora) usług płatniczych, z którym współpracuje Sprzedawca. W celu dokonania płatności za Zamówienie, Klient zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego dostawcy usług płatniczych. Klient jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów świadczenia usług przez tego dostawcę. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest możliwe po otrzymaniu przez niego od dostawcy usług płatniczych potwierdzenia poprawnego wykonania płatności. Płatność za Zamówienie powinna być dokonana bez zbędnej zwłoki.
5. Sprzedawca zastrzega sobie ograniczenie dostępności określonej metody płatności w odniesieniu do całego Zamówienia jak i określonych Produktów lub Towarów.
6. W przypadku, gdy powstaje nadpłata po stronie Klienta Sprzedawca na podstawie żądania Klienta dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zwrotu. W przypadku braku żądania ze strony Klienta, Klient upoważnia Sklep do odliczenia powstałej nadpłaty od wartości kolejnego Zamówienia. Klient może w każdej chwili sprawdzić stan swojego salda rozliczeń płatności za Zamówienia po zalogowaniu do Konta.

§9

DOSTAWA

1. Zamówienia dostarczane są wyłącznie na Obszarze Dostawy znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient przed złożeniem Zamówienia w każdej chwili może sprawdzić czy kod pocztowy interesującego go obszaru znajduje się na Obszarze Dostawy i jest objęty Dostawą Zamówienia przez dostawców Sklepu Internetowego w Witrynie Sklepu Internetowego pod adresem:www.mamyito.pl. Sprzedawca w każdej chwili może zmienić Obszar Dostawy, w którym realizowane są Dostawy Zamówień, co nie stanowi zmiany Regulaminu, zmiana Obszaru Dostawy zostanie ogłoszona na stronie Sklepu.
2. Dostarczenie Zamówienia następuje w dniu i przedziale czasowym wskazanym przez Klienta w Zamówieniu, o ile Klient dokona płatności za Zamówienie przed upływem wymaganego terminu widocznego na Koncie Klienta.
3. W przypadku Zamówień, które są przez Klienta modyfikowane brak ostatecznego potwierdzenia nowych warunków danego Zamówienia i płatności za to Zamówienie, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu skutkuje anulowaniem danego Zamówienia w tym anulowaniem Dostawy danego Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany przedziału czasowego możliwych Dostaw w zależności od dostępności terminów, wskazanych w trakcie składania Zamówienia.
5. Terminy Dostaw dla każdego Zamówienia będą udostępniane przez Sprzedawcę każdorazowo w procesie składania Zamówienia, a wybrany termin Dostawy musi być zaakceptowany przez Klienta.
6. Koszt Dostawy Zamówienia w całości pokrywa Klient.
7. Własność zamówionych Produktów i Towarów przechodzi na Klienta z chwilą ich odbioru od dostawcy Sprzedawcy.
8. Wysokość kosztów Dostawy jest dostępna na Witrynie Sklepu Internetowego oraz wyświetlana w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, w tym bezpośrednio przed jak i w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta. Klienta obowiązują wskazane i zaakceptowane przez niego opłaty za Dostawę.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia w każdym czasie minimalnej wartości Zamówienia, dla którego Dostawa Produktów i Towarów jest bezpłatna. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy Zamówień Produktów i Towarów złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.
10. Dostawy są realizowane w dni robocze i wybrane dni wolne. Sprzedawca nie dostarcza Produktów i Towarów w dni ustawowo wolne od pracy. Nadto Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowo innych dni, w których Dostawy nie będą realizowane.
11. Klient ma obowiązek umożliwić dostawcy Sprzedawcy realizację Dostawy, w szczególności wjazd i wyjazd na osiedle zamknięte, wejście na klatkę schodową, a w uzasadnionych przypadkach odebrać Zamówienie od dostawcy Sprzedawcy na zewnątrz budynku (np. utrudniony dostęp/dojazd do budynku, stan zagrożenia epidemiologicznego).
12. Dostawa Zamówienia jest realizowana na adres Dostawy oraz w terminie i przedziale czasowym wskazane przez Klienta w danym Zamówieniu, o ile Klient potwierdzi Zamówienie i dokona płatności za Zamówienie przed upływem terminu widocznego na Koncie Klienta.
13. Klient składając Zamówienie zobowiązuje się do odbioru Zamówienia od dostawcy Sprzedawcy osobiście lub przez upoważnioną przez niego osobę pod adresem Dostawy oraz w terminie i przedziale czasowym, które wskazał w Zamówieniu.
14. Osoba, która nawiąże kontakt z dostawcą Sprzedawcy pod adresem Dostawy w sprawie Dostawy, jest uznawana za osobę upoważnioną przez Klienta do odbioru Zamówienia.
15. W przypadku nieobecności Klienta lub osoby przez niego upoważnionej podczas Dostawy pod adresem wskazanym przez niego w Zamówieniu, zostanie podjęta przez Sprzedawcę dwukrotna próba kontaktu na numer telefonu, wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Jeżeli próba kontaktu telefonicznego i doręczenia Zamówienia okaże się bezskuteczna, Sprzedawca ustali z Klientem nowy możliwy termin Dostawy i podejmie próbę dostarczenia Zamówienia w późniejszym terminie. W takim przypadku za ponowne dostarczenie Zamówienia Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 20,00 zł brutto.
16. W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia Zamówienia w wybranym przez Klienta terminie Dostawy z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Sprzedawca, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowego terminu Dostawy. Klient nie będzie obciążony z tego tytułu żadnymi dodatkowymi kosztami.
17. W przypadku kiedy Klient poda nieprawidłowe dane w adresie dostawy (np. błąd w nazwie ulicy, brak numeru domu), które system Sklepu Internetowego podczas kompletacji Zamówienia rozpozna jako błędne, Sprzedawca podejmie dwukrotną próbę kontaktu z Klientem w celu uzyskania poprawnych danych adresu Dostawy. Jeżeli nie uda się nawiązać kontaktu z Klientem i ustalić poprawnego adresu Dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia.
18. W przypadku kiedy podczas próby dostarczenia Zamówienia okaże się, iż podany przez Klienta w Zamówieniu adres Dostawy jest niepoprawny, tj. inny niż pod którym oczekiwana jest Dostawa Zamówienia, Sprzedawca nie gwarantuje możliwości dostarczenia Zamówienia na poprawny adres Klienta tego samego dnia z uwagi na zmianę miejsca docelowego dostarczenia Zamówienia. Jednocześnie w takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w wysokości określanej indywidualnie dla każdej Dostawy pod wskazany adres Dostawy w oparciu o koszty takiej Dostawy.
19. W przypadku, gdy osoba odbierająca Zamówienie jest nietrzeźwa, agresywna lub odmawia zapłaty dostawca Sprzedawcy może odmówić wydania Zamówienia.
20. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu dostawcy, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór zamówionych Produktów i Towarów.

§10

PRODUKTY I TOWARY

1. Wszelkie informacje o Produktach i Towarach oferowanych w Sklepie ANABRU, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od ich dostawców (dystrybutorów) i producentów.
2. Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta i dystrybutora na opakowaniach Produktów i Towarów.
3. Towary, które są oferowane przez innych sprzedawców, z którymi Sprzedawca współpracuje i na rzecz których świadczy usługi prezentowania w Sklepie Internetowym oraz Dostawy, a w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, dostarczane są przez kurierów zewnętrznych lub Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Klienta ze Sklepu Internetowego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta w przypadku Promocji lub z uwagi na aktualny stan magazynowy Produktów i Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania Zamówienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów i Towarów do oferty Sklepu Internetowego oraz wycofania poszczególnych Produktów i Towarów z oferty Sklepu Internetowego. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy Zamówień Produktów i Towarów złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.
6. Pomimo dołożenia należytej staranności, Sprzedawca nie może zagwarantować stałej dostępności Produktów i Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym. Informacje o Produktach i Towarach prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Nie stanowią one oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego ani zapewnienia Sprzedawcy w zakresie dostępności Produktów i Towarów.

§11

ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ALKOHOLOWYCH

1. Anabru Sp. z o.o. może upoważnić inny podmiot (AN-BR Sp. z o.o.) do realizowania w jej imieniu sprzedaży Towarów Alkoholowych, które prezentuje w Sklepie Internetowym. Klient składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może jednocześnie złożyć Zamówienie na Towary Alkoholowe oferowane przez AN-BR Sp. z o.o. Szczegółowe zasady sprzedaży Towarów Alkoholowych przedstawione są w Regulaminie Zakupu Towarów w punkcie sprzedaży AN-BR Sp. z o.o. prezentowanych na stronie sklepu Mamyito.
2. Miejscem zawierania umowy sprzedaży Towarów Alkoholowych jest Punkt Sprzedaży.
3. Składając Zamówienie na Towary Alkoholowe Klient może skorzystać z ich Dostawy albo odebrać je osobiście w Punkcie Sprzedaży.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Towary Alkoholowe mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej, która ma ukończone 18 lat. Anabru Sp. z o.o. lub inny upoważniony przez nią podmiot zastrzegają sobie możliwość weryfikacji wieku Klienta przed wydaniem zamówionych Towarów Alkoholowych. W przypadku, gdy Towary Alkoholowe odbiera osoba, która nie ukończyła 18-go roku życia, Anabru Sp. z o.o. lub inny upoważniony przez nią podmiot odmówią wydania Towarów Alkoholowych. Towary Alkoholowe nie zostaną wydane osobom nietrzeźwym.
5. Klient upoważnia pracownika lub osobę wskazaną przez Sprzedawcę realizujących dostawę Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym do odbioru w imieniu Klienta Towarów Alkoholowych z Punktu Sprzedaży oraz do dostarczenia ich na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. W celu dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Zamówienia w wyżej opisanym zakresie Klient udziela pełnomocnictwa Sprzedawcy z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.
6. Złożenie przez Klienta Zamówienia, zawierającego Towary Alkoholowe jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że nie dokonuje zakupu Towarów Alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży oraz nie jest osobą, której zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie do Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia Dostawy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć przy użyciu formularza, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży dostępny jest także na Witrynie Sklepu Internetowego w zakładce Regulaminy.
3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.
4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów Sprzedaży:
4.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
4.2 w której przedmiotem świadczenia są Produkty i Towary ulegające szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny) lub posiadające krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. Produkty i Towary mrożone i Produkty i Towary wymagające utrzymania ciągu chłodniczego) nie mogą zostać zwrócone;
4.3 w której przedmiotem świadczenia są Produkty i Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4.4 w której przedmiotem świadczenia są Produkty i Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4.5 o dostarczanie prasy (dzienników, periodyków, czasopism) z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi Produkty i Towary w stanie niezmienionym, w szczególności nie powinien z nich korzystać w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie ich wartości. Zwrot Produktów i Towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów i Towarów przed jego upływem.
6. Klient będący Konsumentem ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów i Towarów do Sprzedawcy tj. w szczególności koszt odesłania. Natomiast Sprzedawca odbierze Produkt lub Towar na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu lub Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
7. Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w całości lub w części, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty i Towary.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za zwrócone Produkty i Towary do chwili dokonania przez Klienta będącego Konsumentem zwrotu Produktów i Towarów, których dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży, lub dostarczenia przez niego potwierdzenia, że Produkty i Towary te odesłał.
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient lub przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe (tylko na konta bankowe prowadzone w Polsce).
10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z Umową Sprzedaży.
11. Postanowienia dotyczące Klienta będącego Konsumentem zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
12. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.

§13

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność Produktu lub Towaru z Umową lub za wady Produktu lub Towaru i rozpatruje związane z tym reklamacje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wady Produktu lub Towaru, Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z przepisami o braku zgodności towaru z umową zawartymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca to ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
2. Klient:
2.1 powinien powiadomić Sprzedawcę o niezgodności Produktów i Towarów i odmówić przyjęcia Produktów i Towarów, których nie zamawiał;
2.2 w przypadku uszkodzenia Produktu lub Towaru w czasie transportu lub dostarczenia Produktu lub Towaru z wadą zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, a po jego akceptacji odesłać wadliwy Produkt lub Towar i żądać zwrotu ceny zakupu;
2.3 w razie niezgodności Produktu lub Towaru z umową, ma prawo żądać wymiany Produktu i Towaru albo obniżenia jego ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od jej przekazania do Sprzedawcy drogą mailową na adres mailowy lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Pisemna informacja o sposobie rozpoznania reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail bądź adres zamieszkania Klienta. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
4. Sprzedawca zwróci Klientowi należną kwotę za odesłany lub reklamowany Produkt lub Towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Zwrócone środki zostaną przekazane na saldo na konto Klienta w Sklepie Internetowym. Na prośbę Klienta zwrot środków może nastąpić na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów i Towarów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu po dostarczeniu do Klienta.

§14

LICENCJA

1. Prawa wyłączne do Treści udostępnianych w ramach usług, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej (znak towarowy), wchodzące w ich skład elementy graficzne, inne nazwy handlowe, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, w tym Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z Treści, w tym Aplikacji, w innym zakresie niż określony powyżej wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody przez uprawniony do tego podmiot pod rygorem nieważności.
Klient, z chwilą umieszczenia na Witrynie Sklepu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) jakichkolwiek Treści, w szczególności grafik, komentarzy, opinii lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub innym miejscu Sklepu Internetowego, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. udziela Sprzedawcy:
2.1 niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń na wprowadzanie do pamięci komputera lub zapisywanie na innym nośniku, wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści lub ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
2.2 niewyłączne prawo do udzielania podmiotom trzecim sublicencji uprawniającej do korzystania z Treści zamieszczonych przez Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego).
3. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy wyżej wskazanej licencji oraz prawa do udzielenia sublicencji nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Niezależnie od powyższych postanowień, Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Sprzedawcy. Z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie mobilne oraz instalację i uruchamianie Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta.
5. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, w tym w jej kodzie źródłowym, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przepisami prawa, Klient nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.

§15

PROMOCJE

1. Sklep Internetowy może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami Promocje, konkursy i zabawy dla wszystkich lub niektórych Klientów. Warunki takich Promocji, konkursów i zabaw określać mogą każdorazowo odrębne regulaminy dostępne w ramach Sklepu Internetowego.
2. Sprzedawca jest uprawniony do proponowania Klientom Sklepu Internetowego Promocji dotyczących niektórych lub wszystkich Produktów i Towarów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia z Promocji wybranych Produktów i Towarów.
4. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub odpowiedniego odrębnego regulaminu Promocji lub informacje dostępne w Sklepie Internetowym nie stanowią inaczej.
5. Sprzedawca może oferować Klientom Promocje w formie rabatów na zakup Produktów i Towarów udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, Produkty i Towary, których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego Sprzedawca udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole w formularzu Zamówienia.
6. Kody rabatowe, o których mowa powyżej, posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z rabatu. Kody rabatowe mogą również posiadać inne ograniczenia, zgodnie z informacjami udostępnionymi Klientowi wraz z kodem rabatowym. Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, upusty uzyskane po wprowadzeniu kodu lub kodów rabatowych nie sumują się, a kody rabatowe nie mogą być wykorzystywane przy dokonywaniu płatności w odniesieniu do Produktów i Towarów oferowanych w sprzedaży promocyjnej i w ramach ofert specjalnych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwoływania Promocji w Sklepie Internetowym. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy Zamówień Produktów i Towarów złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.

§16

DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (RODO), Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy Rejestracji Konta lub złożeniu Zamówienia lub przy aktualizacji danych na Koncie (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres Dostawy, data urodzenia) jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe podane przy zakładaniu Konta przetwarzane będą w celach:
2.1 realizacji i obsługi Zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą;
2.2 podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
2.3 statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
2.4 marketingowych, w przypadku wyrażenia zgód na marketing (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a zakresie związanych z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłączenie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a zakresie związanych z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłączenie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
5. Klientowi przysługuje, w odniesieniu do jego danych osobowych, prawo do:
5.1 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
5.2 żądania od Administratora sprostowania danych osobowych;
5.3 żądania usunięcia danych przetwarzania bezpodstawnie;
5.4 żądania ograniczenia przetwarzania danych;
5.5 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
5.6 żądania przenoszenia danych do innego administratora danych;
5.7 wniesienia skargi do organu nadzoru w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

§17

DANE Kontaktowe

1. Adres Sprzedawcy: Anabru sp. z o.o., ul. Żwirowa 53/55, 05-506 Władysławów.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
2.1 realizacji i obsługi Zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą;
2.2 podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
2.3 statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
2.4 marketingowych, w przypadku wyrażenia zgód na marketing (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 22 299 20 23
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu podanych powyżej. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest w dni robocze w godzinach pracy biura Sklepu Internetowego, które udostępnione są na Witrynie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

§18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest m.in: zmiany warunków technicznych, zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i Dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Regulaminu zarejestrowani Klienci mają prawo w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu zrezygnować ze świadczonych usług.
3. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym (nie zrezygnuje z Konta) przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Sprzedawca nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących umów zawieranych w ramach sklepu Internetowego i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z Konsumentami, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/ consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i Przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Sprzedawca informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach sklepu internetowego, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w Koncie Klienta adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny. Dziękujemy za wyrażenie opinii i dokonanie oceny.
8. Sprzedawca nie wyraża zgody na odpłatną odsprzedaż przez Klienta nabywanych Produktów i Towarów Konsumentom w ramach działalności gospodarczej Klienta. Przetwarzanie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub serwisu Sklepu Internetowego.